Cazzola, M., P. Sarzi-Puttini, D. Buskila, and F. Atzeni. “Pharmacological Treatment of Fibromyalgia”. Reumatismo, Vol. 59, no. 4, 1, pp. 280-91, doi:10.4081/reumatismo.2007.280.