Atzeni, F., and P. Sarzi-Puttini. “Early Rheumatoid Arthritis”. Reumatismo, Vol. 59, no. 2, 1, pp. 100-17, doi:10.4081/reumatismo.2007.100.