[1]
F. Atzeni and P. Sarzi-Puttini, “Early rheumatoid arthritis”, Reumatismo, vol. 59, no. 2, pp. 100-117, 1.