Scagliusi, P., M. D’Amore, S. D’Amore, and A. Scagliusi. 1. “Sjogren’s Syndrome: Apoptosis by Anti-SSA and Anti-SSB Antibodies”. Reumatismo 58 (2), 165-66. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2006.165.