ATZENI, F.; SARZI-PUTTINI, P. Early rheumatoid arthritis. Reumatismo, v. 59, n. 2, p. 100-117, 11.