Casale, R., Atzeni, F., & Sarzi-Puttini, P. (2012). Neurophysiological background for physical therapies in fibromyalgia. Reumatismo, 64(4), 238-249. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2012.238