Cazzola, M., Sarzi-Puttini, P., Buskila, D., & Atzeni, F. (1). Pharmacological treatment of fibromyalgia. Reumatismo, 59(4), 280-291. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2007.280