Scagliusi, P., D’Amore, M., D’Amore, S., & Scagliusi, A. (1). Sjogren’s syndrome: apoptosis by anti-SSA and anti-SSB antibodies. Reumatismo, 58(2), 165-166. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2006.165