Belfeki, N., Gharbi, E., Flateau, C., & Diamantis, S. (2020). Erysipelas-like presentation of Wells’ syndrome (eosinophilic cellulitis). Reumatismo, 71(4), 226-229. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2019.1252