Bajocchi, G., & Cavazza, A. (2018). Histopathology of vasculitis. Reumatismo, 70(3), 155-164. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2018.1096