(1)
Cazzola, M.; Sarzi-Puttini, P.; Buskila, D.; Atzeni, F. Pharmacological Treatment of Fibromyalgia. Reumatismo 1, 59, 280-291.