(1)
Atzeni, F.; Sarzi-Puttini, P. Early Rheumatoid Arthritis. Reumatismo 1, 59, 100-117.