[1]
Casale, R., Atzeni, F. and Sarzi-Puttini, P. 2012. Neurophysiological background for physical therapies in fibromyalgia. Reumatismo. 64, 4 (Sep. 2012), 238-249. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2012.238.