[1]
Covelli, M., Sarzi-Puttini, P., Atzeni, F. and Macchioni, P. 1. Safety of rituximab in rheumatoid arthritis. Reumatismo. 62, 2 (1), 101-106. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2010.101.