[1]
Stisi, S., Cazzola, M., Buskila, D., Spath, M., Giamberardino, M., Sarzi-Puttini, P., Arioli, G., Alciati, A., Leardini, G., Gorla, R., Marsico, M., Ceccherelli, F., Bazzichi, L., Carignola, R., Gracely, R., Salaffi, F., Altomonte, L. and Atzeni, F. 1. Etiopathogenetic mechanisms of fibromyalgia syndrome. Reumatismo. 60, s1 (1), 25-35. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2008.1s.25.