[1]
Scagliusi, P., D’Amore, M., D’Amore, S. and Scagliusi, A. 1. Sjogren’s syndrome: apoptosis by anti-SSA and anti-SSB antibodies. Reumatismo. 58, 2 (1), 165-166. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2006.165.