[1]
Belfeki, N., Gharbi, E., Flateau, C. and Diamantis, S. 2020. Erysipelas-like presentation of Wells’ syndrome (eosinophilic cellulitis). Reumatismo. 71, 4 (Jan. 2020), 226-229. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2019.1252.