[1]
Bajocchi, G. and Cavazza, A. 2018. Histopathology of vasculitis. Reumatismo. 70, 3 (Oct. 2018), 155-164. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2018.1096.